Opłaty Półkowe - Czy­n nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji

Kancelaria Radcy Prawnego Hubert Kosmaczewski świadczy wszechstronne usługi prawne dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Doświadczenie, zaangażowanie i lojalność to nasze atuty. Specjalizujemy się w prawie bankowym, handlowym, cywilnym, gospodarczym, rodzinnym, pracy oraz administracyjnym. W ostatnich latach Kancelaria z powodzeniem występuję przeciwko sieciom handlowym składając pozew dotyczący zwrotu ukrytych opłat handlowych, zwanych "opłatami półkowymi", które są nielegalne. Dysponujemy w tym zakresie aktualnym orzecznictwem i doświadczeniem zdobytym również od strony prawnika reprezentującego sieć handlową. Docho­dzimy zwrotu pieniędzy pobie­ra­nych przez sieci han­dlowe od dostaw­ców za przy­ję­cie towaru do sprze­daży, czyli „opłaty pół­kowe”. Czy­n nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji to utrud­nia­nie innym przed­się­bior­com dostępu do rynku przez pobie­ra­nie innych niż marża han­dlowa opłat za przy­ję­cie towaru do sprze­daży. Pobrana opłata za przy­ję­cie towa­rów do sprze­daży jest sprzeczna z dobrymi oby­cza­jami. Nie jest to dzia­ła­nie dozwolone, bowiem naru­sza­ inte­resy dostaw­ców. A więc nie istnieje legalność takich opłat ponoszonych przez dostawców, jak opłaty marketingowe i reklamowe, opłaty logistyczne i magazynowe, bonusy, rabaty, upusty i inne.

 

Trybunał Konstytucyjny zaleca rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie. Lecz nie wpłynęło to na wyroki sądów powszechnych. Sąd Najwyższy wydał więc wyrok w sprawie „opłat półkowych” na niekorzyść sieci hipermarketów. Interpretacje prawne dotyczące opłat półkowych, wywołały także określone skutki podatkowe. Organy podatkowe zaczęły prezentować pogląd, że skoro „opłaty półkowe” stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, a umowa, na mocy której strony ustaliły takie opłaty jest nieważna z mocy prawa, to nie są to koszty uzyskania przychodu. Uznanie umowy za nieważną z mocy prawa rodzi też określone konsekwencje, a mianowicie podatki od towarów i usług.

 

Przedsiębiorca, który otrzymał fakturę dokumentującą niezgodną z prawem opłatę, nie będzie uprawniony do odliczenia z takiej faktury podatku VAT. Ile mamy czasu na wystąpienie o zwrot opłat półkowych, czyli jak prezentuje się przedawnienie w świetle prawa. O zwrot opłat można wystąpić w ciągu 3 lat od chwili ich pobrania przez sieć handlową. Zapraszamy do współpracy.